Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Kupující podáním závazné objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu v textové podobě. Pro nákup v internetovém obchodě http://www.smartvac-eshop.cz/ platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://www.smartvac-eshop.cz/  , tj. společnost SMART-VAC s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 3317/22, PSČ 100 00, IČ: 49702840, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22303, adresa provozovny SMART-VAC s.r.o., Praha 10, Na Hroudě 3317/22, PSČ 100 00, IČ: 49702840 a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále také „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Zpracování osobních údajů a jejich využití  

Přístup na stránky http://www.smartvac-eshop.cz/ může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů (uživatelem se rozumí každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu  http://www.smartvac-eshop.cz/  - dále také „e-shop“). V takovém případě bude prodávající (coby správce) s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje kupujícího coby subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 citovaného zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese objednavky@smartvac.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy mohou být pouze položky výslovně uvedené v objednávce kupujícího z e-shopu (dále také jako „zboží“ nebo „výrobky“). Váhy, rozměry, kapacita, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách http://www.smartvac-eshop.cz/  , katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:  

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • vybavené návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinně předepsaných údajů a náležitostí objednávky. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, má možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Odesláním závazné objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Prodávající po podání objednávky kupujícím bezodkladně potvrdí její obdržení a to emailem adresovaným kupujícímu. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena v okamžiku podání závazné objednávky kupujícím a jejího potvrzení prodávajícím. Prodávající je však oprávněn, v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě, vyhradit si vznik smlouvy písemným nebo telefonickým potvrzením.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je oprávněn prodávající objednávku zrušit, odmítnout.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informován telefonicky anebo prostřednictvím emailu (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře).

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4. Místo plnění

Místem plnění je při osobním odběru centrální sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen v provozovně prodávajícího (výdejním centrálním skladu) – SMART-VAC s.r.o. Na Hroudě 3317/22, Praha 10, 100 00,  předložit kopii elektronické objednávky.  Prodávající rezervuje pro kupujícího zboží po dobu 5 pracovních dnů od odeslání závazné objednávky kupujícím a jejím potvrzení prodávajícím. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti, od počátku se ruší a obě smluvní strany jí nadále nejsou vázány.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách http://www.smartvac-eshop.cz/ jsou platné v okamžiku podání závazné objednávky kupujícím a jsou uváděny jako konečné. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.  Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy je uvedena níže), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři, kupující je s nimi tedy seznámen ještě před podáním závazné objednávky. Kupující může zboží zásadně převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání objednaného zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na kupujícím zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato následná nemožnost plnění vznikla. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

Zboží je kupujícím v České republice zasíláno přepravní společností PPL. Doprava zdarma viz. nákup nad 3500 Kč (bez DPH) je určena pouze spotřebitelům.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech potřebných podkladů a informací od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 24 event. do 48  hodin (osobní odběr probíhá na centrálním skladu v Jesenici u Prahy). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Většina zboží je převážně stále v centrálním skladu prodávajícího. Někteří výrobci zboží ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Proto, jedná-li se o důležitou objednávku (míněno ze strany podnikatele, nikoliv spotřebitele), doporučuje prodávající kupujícímu, aby si telefonicky vyžádal od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě prodávajícího nebo je nebude možné dodat přepravci do 24 nebo 48 hodin od závazné objednávky, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiné srovnatelné zboží. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má kterákoliv ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní odběr na pobočce v Praze (SMART-VAC s.r.o.) nebo Jesenice u Prahy

0.00 Kč

Osobní odběr

40.00 Kč

PPL - Expresní balíková služba, pouze pro zákazníky z ČR

195.00 Kč *

Příplatek k poštovnému za nadrozměrný balík (nad 120 cm)

289.00 Kč

* Pro zásilky nad 3 500.00 Kč (bez 21% DPH) je doprava pro spotřebitele zdarma (nevztahuje se na příplatek za nadrozměrný balík - nad 120 cm a osobní odběr na pobočkách s vyjímkou Praha 10 a Jesenice u Prahy).

U zásilek s rozměrem balíku nad 120 cm se vždy účtuje příplatek 289 Kč bez DPH k běznému poštovnému za každý balík přesahující tento rozměr.

U některých zásilek se doprava řeší individuálně a platí u nich smluvní cena (neplatí zde doprava zdarma). Tyto položky jsou označeny v popisu produktu.

Ceny jsou bez 21% DPH

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou

   52.00 Kč * 

Bankovním převodem

0.00 Kč

V hotovosti při osobním vyzvednutí                                  

0.00 Kč

Platební kartou při osobním vyzvednutí

0.00 Kč

Online platba kartou

0.00 Kč

*Ceny bez 21% DPH.

Kupující (nikoli spotřebitel) je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku a/nebo jsou zaslány elektronickou poštou. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

8. Záruka, servis, odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Záruku na jakost („záruční doba“) prodávaného zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než případná zákonná záruční doba. Není-li v katalogu, na webových stránkách http://www.smartvac-eshop.cz/  či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného zboží jinak, činí záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.

Je-li dána záruční doba delší než 24 měsíců, jedná se o záruku složenou ze zákonné záruční doby 24 měsíců a smluvní záruky poskytované společností SMART-VAC s.r.o. Maximální délka reklamačního řízení ve smluvní záruce je 60 dní. Předmětem smluvní záruky je dodání náhradního dílu. Předmětem smluvní záruky nejsou náklady na práci, náklady na dopravu servisního technika na místo opravy a zpět, ani jiné nákladay na dopravu (např. poštovné).

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Místo, kde lze uplatnit reklamaci: osobně na adrese SMART-VAC s.r.o. Na Hroudě 3317/22, Praha 10, 100 00 nebo na telefonu tel.č.: 261 711 392, kde operátor kupujícího instruuje, informuje a sdělí mu, jak postupovat.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje a to nejlépe tak, aby odstoupení bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu objednavky@smartvac.cz nebo na adresu SMART-VAC s.r.o. Na Hroudě 3317/22, Praha 10, 100 00 nebo faxem na číslo: 261 711 392 s uvedením čísla objednávky.

Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy, zašle nebo předá kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující použil při úhradě zboží (pokud spotřebitel neurčil jinak), a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy fyzickým dodáním na adresu SMART-VAC s.r.o. Na Hroudě 3317/22, Praha 10, 100 00 (zboží odeslané poštou na dobírku – tj. na náklady prodávajícího - nebude prodávajícím převzato, neboť náklady spojené s navrácením zboží nese kupující). Bližší informace na tel. č.: 261 711 392. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací (představující náklady, které musí prodávající vynaložit, aby zboží uvedl do původního stavu) není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající (podnikatel) před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu (spotřebiteli), že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30 dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9. Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující coby spotřebitel svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou, resp. z vad zboží při převzetí (tzv.„jakost při převzetí“ dle § 2161 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), jakož i podmínky uplatňování odpovědnosti za vady kupujícího (který není spotřebitelem) ve smyslu § 2099 a násl. NOZ vůči prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá dle § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kupujícímu (spotřebiteli) za to, že zboží nemá při převzetí vady („není v rozporu s kupní smlouvou“), tzn. zejména v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla – li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Nemá-li věc vlastnosti stanovené ve výše uváděném § 2161 NOZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu coby spotřebiteli působilo značné obtíže.

2. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na tom, zda je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, při uplatnění záruky následující práva.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, kupující má právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
b) na odstranění vady opravou zboží, nebo
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, resp. při uplatnění záruky. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit, ledaže kupující žádal opravu vady, která se ukázala jako neopravitelná. Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, kupující má právo:
a) na odstranění vady, anebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Neodstraní-li prodávající vady zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

Reklamaci lze uplatnit u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku (zboží), jejichž seznam je uveden v "Záručním listu", nebo v prodejně prodávajícího na adrese provozovny SMART-VAC s.r.o. Na Hroudě 3317/22, Praha 10, 100 00 po celou otevírací dobu. Pracovník prodávajícího rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku (zboží) potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího
- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
- nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu"
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- vady způsobené vlivem živelných katastrof

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

- že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně anebo u servisního technika v záručním servisu
- že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku (zboží) byla poskytnuta delší záruční doba než ta, která je uvedena v bodu 8 těchto podmínek, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena)
- kupující prokáže, že koupil výrobek (zboží) od prodávajícího (za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti SMART-VAC s.r.o. nebo jiným věrohodným způsobem nákup reklamovaného zboží u společnosti SMART-VAC s.r.o., prokáže).

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace:

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má kupující- spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i kupujícímu-spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci (zboží).

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu http://www.smartvac-eshop.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním podáním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Případná zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.